.

 
.
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2010
ปรับปรุง 26/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 396,693
Page Views 612,834
 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         

             โรงเรียนขุมทองวิทยาบริหารจัดการโดยยึดหลักแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง, หลักธรรมาภิบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า “คุณธรรม นำความรู้”   โดยกำหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และพันธกิจอย่างชัดเจน คือ

       1.ได้กำหนด ปรัชญาไว้ว่า “สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำวิชาการ”  หมายความว่า  โรงเรียนมีพันธะที่จะต้องทำให้ผู้เรียนทุกคนมีความรักใคร่กลมเกลียว สามัคคีกัน พร้อมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยให้เป็นคนที่มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาที่ยึดถือประจำใจ และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

       2. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ โรงเรียนขุมทองวิทยาสะอาดร่มรื่น เป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนคุณลักษณะครบทั้ง 4 ด้าน  เป็นไปตามวัย  รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมมีพลานามัยที่สมบูรณ์ และแข็งแรงตามวัย ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข

       3.ได้กำหนดนโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

1.  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และความต้องการของท้องถิ่น

2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด พัฒนาตามกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.  ผู้เรียนมีพัฒนาการทางวิชาการเหมาะสมตามวัย และตามศักยภาพของตน

4.  มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีความรู้  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้

5.  ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จากการสนับสนุนของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.  ผู้เรียนสามารถใช้ทรัพยากรของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า ประหยัด เต็มศักยภาพ  และมีประสิทธิภาพ

        4.ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  มีดังนี้

1.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมทักษะการคิด การทำงาน การแสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

2.  พัฒนาการเรียน การสอนด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ ทั้งใน และนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง

4.  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ หรือศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน

5.  ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในทุกกลุ่มสาระฯ

6.  พัฒนาห้องสมุดเพื่อการสืบค้น และการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

7.  พัฒนาคุณภาพทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

8.  พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี กีฬา และศิลปวัฒนธรรม เสริมการเรียนรู้ทางวิชาการ

9.  ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง

10.ส่งเสริมการเรียนรู้จากครูภูมิปัญญา  และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

          

.
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
« May 2018»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

.

ภาษาไทยสัปดาห์ละคำ

บทความเกี่ยวกับเด็ก

นิทานสอนใจ

สาระน่ารู้

ประวัติศาสตร์

 
  .
view