.

 
.
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2010
ปรับปรุง 26/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 396,703
Page Views 612,844
 

โรงเรียนขุมทองวิทยา     

          ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 10  ถนนหทัยราษฎร์ ซอย 39 แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 

สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ภายใต้กำกับของสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 2 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  7  เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2540 โดยมีนางปราณี  โพธิ์จาด  เป็นผู้รับใบอนุญาต    จัดการเรียนการสอน

ตามลำดับดังนี้

            พ.ศ.  2540       ได้รับอนุญาตให้รับรับนักเรียนในระดับอนุบาลปีที่ 1-3

            พ.ศ.  2542       ได้ขอขยายชั้นเรียนเป็นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            พ.ศ.  2551       ได้ขอขยายชั้นเรียนเป็นเตรียมอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          เพื่อรองรับการขยายเมืองด้านปริมณฑลตะวันออก ซึ่งพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ด้วย

ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาเด็กสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ แลมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีหลักธรรมของศาสนาที่ตน  นับถือเป็น

พื้นฐานของการพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์

            1.  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และความต้องการของท้องถิ่น

            2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด พัฒนาตามกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

            3.  ผู้เรียนมีพัฒนาการทางวิชาการเหมาะสมตามวัย และตามศักยภาพของตน

            4.  มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีความรู้  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้

            5.  ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จากการสนับสนุนของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

            6.  ผู้เรียนสามารถใช้ทรัพยากรของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างคุ้มค่าประหยัด และมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

 “สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ” 

          หมายความว่า  โรงเรียนมีพันธะที่จะต้องทำให้ผู้เรียนทุกคนมีความรักใคร่กลมเกลียว สามัคคีกัน พร้อมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยให้เป็นคนที่มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาที่ยึดถือประจำใจ และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

วิสัยทัศน์

            โรงเรียนขุมทองวิทยาสะอาดร่มรื่น เป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นักเรียนมีความรู้ ความ

สามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนคุณลักษณะครบทั้ง 4 ด้าน  เป็นไปตามวัย  รู้จักรักษาสิ่งแวด

ล้อมมีพลานามัยที่สมบูรณ์ และแข็งแรงตามวัย ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข

          

พันธกิจ

     1.  บริหาร จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา   โดยมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้       นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย

     2.  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการเรียนรู้  และการจัดการศึกษา

     3.  จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  สนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

     4.  จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน และ

สังคม

         

เป้าหมาย

     1.  เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา และเกณฑ์การประกันคุณภาพทางการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542

     2.  เพื่อพัฒนาภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้มีผลน่าพอใจในทุกกลุ่มสาระฯ

     3.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพ

     4.  เพื่อการจัดระบบการบริหาร จัดการ และการเรียนการสอนที่มีระบบ โดยมีแผนงาน,โครงการ และวิธีการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์  และแผนงานของโรงเรียน

     5.  เพื่อประสานความร่วมมือของนักเรียน  บุคลากร  ผู้ปกครอง  และชุมชนภายนอกได้เป็นอย่างดี

.
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
« May 2018»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

.

ภาษาไทยสัปดาห์ละคำ

บทความเกี่ยวกับเด็ก

นิทานสอนใจ

สาระน่ารู้

ประวัติศาสตร์

 
  .
view