.

 
.
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2010
ปรับปรุง 26/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 396,670
Page Views 612,811
 

รายชื่อนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2557

ประกาศโรงเรียนขุมทองวิทยา

ที่ 001/2557

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับยกย่องให้เป็นนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2557

---------------------

            เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2557 โรงเรียนได้พิจารณานักเรียนประกาศยกย่องให้เป็นนักเรียนดีเด่น ซึ่งถือเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรี เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน ดังต่อไปนี้

            1.ประเภทเรียนดี และมีมารยาทเรียบร้อย

ระดับชั้น

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

เตรียมอนุบาล

เด็กชายพงศกร  อ่อนศรี

เด็กหญิงเกวลิน  วะทา

เตรียมอนุบาล

เด็กชายคทาชัย  ค้ำจุน

เด็กหญิงนิชธาวัลย์  พ่อค้า

อนุบาล 1/1

เด็กชายอินทัช  ชูเกลี้ยง

เด็กหญิงโชติมณี  เจียวค้างพลู

 อนุบาล 1/2

เด็กหญิงณัฐนิชา  ชาภักดี

เด็กชายคุณานนท์  ศรีคำ

อนุบาล 1/3

เด็กหญิงรัมภาพร  พานแก้ว

เด็กหญิงปานรดา  สุทธิวงศ์จินดา

อนุบาล 1/4

เด็กหญิงธรรมชนก  พลทัดสา

เด็กชายณัฐสิทธิ์  ชัยวังราช

 อนุบาล 1/5

เด็กหญิงนันท์นภัส  กาบจันทร์

เด็กชายเกวลิน วะทา

อนุบาล 2/1

เด็กชายอภิวิชญ์  ดีสมจรนีย์

เด็กหญิงโชติกา  จวนเจนการ

อนุบาล 2/2

เด็กหญิงภิพรรณดาว เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

เด็กหญิงเบญจลักษณ์  แซ่ด่าน

อนุบาล 2/3

เด็กหญิงรตา  คำสุพรม

เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ตราชู

อนุบาล 2/4

เด็กหญิงอรพิน  แขมคำ

เด็กหญิงชนิกานต์  เผือกทอง

อนุบาล 2/5

เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ผิวเหลือง

เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพญา

อนุบาล 3/1

เด็กหญิงกันติชา  ไชยยศ

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

อนุบาล 3/2

เด็กหญิงนภสร พันสีดา

เด็กหญิงปินรดา  พรมโยธา

 อนุบาล 3/3

เด็กชายปิ่นพงศ์  พูนเพิ่ม

เด็กหญิงวิชญาพร  จุแดง

อนุบาล 3/4

เด็กชายณัฐชนน  ทะนันไชย

เด็กหญิงวรินทิรา  สมสิน

 อนุบาล 3/5

เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเขียว

เด็กหญิงณัฐิดา  เครือแก้ว

ป.1/1

เด็กชายกฤษนภัทช  สหวัฒนาสกุล

เด็กหญิงณัฐธิกานต์ แย้มสุคนธ์

ป.1/2

เด็กชายชาชินทร์  ประเทืองไทย

เด็กหญิงนพมล  วัฒนประดิษฐ์

ป.1/3

เด็กชายณัฐชนนท์  ราชประสิทธิ์

เด็กหญิงกานต์พิชชา  ช่อทองดี

ป.1/4

เด็กชายก้องภพ  พิณทอง

เด็กหญิงพลอยรัฐยา  ทองนิตย์

ป.2/1

เด็กชายกฤติพงค์  ศรีโรจน์

เด็กหญิงกฤติยา  ตันทองแท้

ป.2/2

เด็กชายพิชชากร บุษยากร

เด็กหญิงอารยา  วิบูลย์มงคล

ป.2/3

เด็กชายณฐากร  บุญสุภาพ

เด็กหญิงรินลักษณ์  สินโสภา

ป.2/4

เด็กชายภูริภัทร  โพธิ์เปี้ยศรี

เด็กหญิงอมรสิริ  พนารัตน์

ป.3/1

เด็กชายภูมิ  อินทรชัยศรี

เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศักดิ์สมชัย

ป.3/2

เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยโยชน์

เด็กหญิงพรชนก  พรมบุตร

ป.3/3

เด็กชายจิณณพัทย์  พันธ์ศรี

เด็กหญิงมณชัญญา บุญพันธ์

ป.3/4

เด็กชายจิรโรจน์  โรจน์ทรรศนีย์

เด็กหญิงนัทช์ภัสรา  สหวัฒนาสกุล

ป.4/1

เด็กชายกฤษตเมธ  พิณทอง

เด็กหญิงเพชราภรณ์  บุญจันทร์

ป.4/2

เด็กชายบัญญวัต  เลิศพฤกษ์สุกิจ

เด็กหญิงรวิพร  วัฒนา

ป.4/3

เด็กชายรัชชานนท์  แขกสอาด

เด็กหญิงณิชารีย์  บุญเทียน

ป.4/4

เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หวิงปัต

เด็กหญิงพิชญา  ริชาร์ด

ป.5/1

เด็กชายธฤต  บรรดาศักดิ์

เด็กหญิงมณีญาดา  โพนหินกลาง

ป.5/2

เด็กชายพศวัต  โคตะมูล

เด็กหญิงจนิสตา  แก้วสุวรรณ์

ป.5/3

เด็กชายอนุรัตน์  ชานมณีรัตน์

เด็กหญิงอาทิตยา  ใจบุญ

ป.5/4

เด็กชายวีระชัย  บุญพรหมอ่อน

เด็กหญิงรษา  โพธิ์วัฒนากุล

ป.6/1

เด็กชายภาณุวิชญ์  แป้นน้อย

เด็กชายชนากานต์  รอดเกิด

ป.6/2

เด็กชายบุญญฤทธิ์  ย่งกี่

เด็กหญิงนันท์ชพร เพชรพงศ์

ป.6/3

เด็กชายศุภฤกษ์ สารนา

เด็กหญิงอริสรา  สดใส

ป.6/4

เด็กชายวิทวัส  บัวแก้วสถิตย์

เด็กหญิงเยาวพา  บุญล้ำ

           


2.  ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ

ระดับชั้น

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

ป.3

เด็กชายอภิรัฐชัย  หลักคำ

สอบผ่านเข้ารอบที่สองโครงการของ สสวท.

ป.6

เด็กชายสุวิจักขณ์  พงษ์หิรัญเจริญ

สอบผ่านเข้ารอบที่สองโครงการของ สสวท.

 

ประกาศ  ณ วันที่ 7  เดือนมกราคม  พุทธศักราช 2557

                        ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                  

                  (นางพนิดา  ตระหง่าน)

               ผู้อำนวยการโรงเรียนขุมทองวิทยา

หมายเหตุ :       รับเกียรติบัตรและของขวัญในวันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30 น.

                        แผนกอนุบาลรับที่แผนกอนุบาล/แผนกประถมศึกษารับที่แผนกประถมศึกษา

Tags :

.
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
« May 2018»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

.

ภาษาไทยสัปดาห์ละคำ

บทความเกี่ยวกับเด็ก

นิทานสอนใจ

สาระน่ารู้

ประวัติศาสตร์

 
  .
view